Ekološka organizacija Pokret gorana Pančeva je, kao deo Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Srbije, osnovan 1960.godine.
Osnovan je sa cilјem okuplјanja mladih i učesnika u akcijama pošumlјavanja.Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštite od vetra i uređenjem gradskih zelenih površina i školskih dvorišta.
Za 50 godina rada Pokreta gorana, proizvedeno je više od 12 miliona sadnica – toliko da bi se mogla dva puta opasati cela naša planeta, a u akcijama njihove sadnje je učestvovalo preko 2,5 miliona ljudi.
Pokret gorana je pošumio, melioraliisao i ozelenio preko 410.000 hektara površine što se smatra jednom od najuspešnijih investicija u tom periodu. Za doprinos zaštiti životn esredine, Pokret goranaje 1989. Godine dobio povelјu Ujedinjenih Nacija (Global 500 Honour Roll).


-CILJEVI ORGANIZACIJE:

 • -Cilјevi Pokreta gorana i Centra volontera Pančeva su:
 • -Održivi razvoj pojedinaca i društva
 • -Zaštita i unapređenje životne sredine,
 • -Socio-kulturni i ekonomski razvoj;
 • -Promovisanje i organizovanje različitih vidova volonterskog rada,
 • -Unapređivanje kvaliteta života mladih;
 • -Edukacija i razvoj društvene svest ikroz inkluzivno učešće i saradnju građana svih -uzrasta i nacionalnih, verskih, političkih, kulturnih i ostalih uverenja
 • -Podrška i umrežavanje opštinskih goranskih organizacija u Vojvodini.


-DELATNOSTI ORGANIZACIJE:
 • -Radi ostvarivanja svojih cilјeva Pokretgorana i centar volontera Pančeva obavlјa                   sledeće delatnosti :
 • -Realizacija projekata i aktivnosti u oblasti održivog razvoja – zaštite životne sredine, društveno-kulturnog i ekonomskog razvoja
 • -Zaštita i unapređenje šuma, podizanje zaštitnih pojaseva i zelenih površina
 • -Unapređenj ezaštite vodotokova i obalskih područja
 • -Razvoj i promovisanje volonterizma i organizovanje volonterskih aktivnosti, kampova i razmena volontera
 • -Promovisanje pozitivnih društvenih vrednosti, samog Pokreta gorana i njegovih cilјeva putem akcija, kampanja, medijskih nastupa, javnih događaja i aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou
 • -Realizacija edukativnih skupova, ekskurzija, kampova kao i promocija i razvoj obrazovanja.
 • -Osnaživanje, podrška i organizovanje mladih za aktivizam, participaciju i odlučivanje o svojoj budućnosti
 • -Umrežavanje, podrška i jačanje opštinskih goranskih organizacija
 • -Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, društvenoodgovornim preduzećima i drugim organizacijama u zemlјi i inostranstvu, koje sebave održivim razvojem,
 • -Pobolјšanje kvaliteta života stanovništva, posebno vulnerabilnih grupa
 • -Revitalizacija i diverzifikacija turističke ponude uz očuvanje prepoznatlјivosti lokalne zajednice
 • -Smanjenje predrasuda i razvijanje svesti o toleranciji, solidarnosti, miru, zajedništvu, ličnom i društvenom napretku.

 

 

Last Updated (Sunday, 21 September 2014 10:11)